بلوکهای خنجین و فس و بزچلو

بلوکهای خنجین و فس و بزچلو را چه شده است که اینگونه مظلوم واقع شده اند ؟ و جایگاه کمیجان در تاریخ کجاست ؟؟؟

/ 1 نظر / 14 بازدید
ابوالفضل عیسی آبادی

عمده ترین عامل اصلی عقب ماندگی منطقه ما محدودونگری بعضی از مدعیان ماست مدعیانی که با تحریک تعصابات قومی و قبیله خیانتی بس بزرگ به فرزندان ما می کنند نمی دانم این مدعیاننی که امروز سر بر آوردن که ما می خواهیم حق وحقوق خودمان را بگیریم آیا راهکاری برای توسعه دارند یا فقط در پی تحریک احساساتند تا از این تحریکات برای خودشان جایگاهی درست کنند توسعه با حرف به وجود نمی آید همان طور که فقر با حرف پاک نمی شود بیایید اندشه های خود را باهم تلفیق کنیم و در راه توسعه با هم قدم برداریم که توسه با قدمی صورت نمی گیرد با گامهای بلند واستواری است که می توان به توسعه رسید خیلی دلم می خواد یک روزی با مدعیان توسعه بشینم با هم گپی بزنیم و بحثی کنیم تا ببینیم چقدر با توسعه واقعی فاصله داریم