آمار قناتهای بخش خنجين

نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s 

- جيب گلي مركزي  اراك  خنجين  ميدانك  0  0  5  0  10  - آغ دره مركزي  اراك  خنجين  ميدانك  0  0  4  0  10  - سمقاور مركزي  اراك  خنجين  سمقاور  0  0  120  0  50  - قوش بلاغ مركزي  اراك  خنجين  ميدانك  0  0  20  0  60  - سيده باغي مركزي  اراك  خنجين  ميدانك  0  0  4  0  10  - باغ بالا مركزي  اراك  خنجين  چاليمان  0  0  14  0  0  - ينگه چشمه مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج  0  0  2  0  5  - قاراگل مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج  0  0  2  0  6  - كلوس خمين بالا مركزي  اراك  خنجين  خنجين  0  0  7  0  20  - يلغوزباغ مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج  0  0  5  0  3  - ارسلاي مركزي  اراك  خنجين  خنجين  0  0  10  0  0  - يونجه گولو مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج  0  0  7  0  5  - اربوي كوچك مركزي  اراك  خنجين  خنجين  0  0  15  0  40  - واكش مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج  0  0  5  0  10  - كركهريز مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج  0  0  1  0  3  - كلوس خمين پايين مركزي  اراك  خنجين  خنجين  0  0  5  0  10  - كشت زار مركزي  اراك  خنجين  خنجين  0  0  12  0  10  - دوله وار مركزي  اراك  خنجين  خنجين  0  0  12  0  20  - كهمون مركزي  اراك  خنجين  ركين  0  0  20  0  1  - موش قله مركزي  اراك  خنجين  خنجين  0  0  5  0  5  آمار قناتهای بخش خنجين برگرفته ازسایت بانک اطلاعاتی قناتهای کشور

/ 0 نظر / 24 بازدید